Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Επιστολή Αναγνωρισης Προυπηρεσιας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Τ.Ε.Ι.


 
web-site: http://oseep-tei.blogspot.com    e-mail: oseep.tei@gmail.com  fax: 2610 31642

Πρόεδρος : Βάρδας Ιωάννης  (τηλ. 6944294218)       Γεν. Γραμματέας:  Φετλής Αντώνης (6932238499)
Αθήνα 10/1/2016
                                                                                                Αρ.πρωτ.:  37
Προς
Την Αναπληρώτρια Υπουργό
Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Κ. Σια Αναγνωστοπούλου
Τηλ:210 34 42 493     fax: 210 34 42 725.


ΘΕΜΑ: 1.    Αναγνώριση της προϋπηρεσίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
                    στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  2.    Προσλήψεις ΕΔΙΠ στα ΤΕΙ
  3.    Κατάργηση του θεσμού των Πανεπιστημιακών υποτρόφων 

Κα  Υπουργέ,

Πάγιο αίτημα μεταξύ των άλλων, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι, είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών στο ΤΕΙ  στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι περισσότεροι έκτακτοι έχουν υψηλό επίπεδο Σπουδών, όπως μεταπτυχιακές σπουδές, Διδακτορικές Διατριβές  και σοβαρή Ερευνητική εμπειρία με Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και είναι σε αναμονή προκήρυξης θέσεων για την ένταξη τους στο μόνιμο Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ.
Όμως αρκετοί από τους Έκτακτους Εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ οι οποίοι δεν έχουν πλήρη προσόντα για να διεκδικήσουν μια θέση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, θα επιθυμούσαν να καταλάβουν μία θέση στην Β΄ βάθμια Εκπαίδευση είτε στα Λύκεια είτε στα  Τ.Ε.Ε .
Όλοι αυτοί οι έκτακτοι των ΤΕΙ έχουν μακροχρόνια Διδακτική εμπειρία έως και 28 έτη και εκτός από τον εκπαιδευτικό τους έργο, έχουν συγγράψει σημειώσεις και Εκπαιδευτικά βιβλία καθώς επίσης επιβλέπουν κάθε χρόνο πολλές Διπλωματικές εργασίες φοιτητών.
Μέχρι σήμερα η Εκπαιδευτική εμπειρία των εκτάκτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται ούτε και προσμετρείται για τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  και συνιστά πράξη αντισυνταγματική και ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης επιεικώς απαράδεκτη.
Δηλαδή οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ μπορούν να γράψουν βιβλία και αυτά να διδάσκονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά δεν είναι ικανοί να διδάξουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
Αντίθετα ο εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αποσπαστεί στα ΤΕΙ και να παρέχει διδακτικό έργο σύμφωνα με το νόμο (το οποίο ήδη εφαρμόζεται στα ΤΕΙ) και στην αξιολόγηση του που γίνεται στο ΤΕΙ να προσμετρείται η προϋπηρεσία του στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ η ανωτέρου επιπέδου μόρφωση και προϋπηρεσία του Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ δεν πρέπει να προσμετρείται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
Δεδομένου ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ήδη προωθεί σχέδιο Νόμου για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα θέλαμε να συμπεριληφθεί η αναγνώριση και η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των εκτάκτων Εκπαιδευτικών στα ΤΕΙ για τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ο αριθμός των συναδέλφων οι οποίοι θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στους πίνακες αναπληρωτών καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μικρός.

Έχει θεσμοθετηθεί στα ΤΕΙ με το άρθρο 29 του Νόμου 4009/2011.  η κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) για την οποία κατηγορία ισχύουν τα εξής σύμφωνα με τον Νόμο: α) Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι., το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Για την κατηγορία του προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη από την θεσμοθέτηση του με τον Νόμο 4009/2011 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν πλέον τα εργαστήρια των ΤΕΙ, καθώς έχει φύγει με σύνταξη σχεδόν η πλειονότητα των καθηγητών εφαρμογών οι οποίοι είχαν την ευθύνη των εργαστηρίων. Παρακαλούμε για την προκήρυξη θέσεων (Ε.ΔΙ.Π) σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 προκειμένου τα ΤΕΙ να επιτελούν το κύριο έργο τους που είναι η πρακτική εφαρμογή.

Σύμφωνα με Ν. 4009/2011 άρθρο 16 παρ. 4 α) Η διδασκαλία μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικής, μπορεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του οικείου ιδρύματος.
Τα ΤΕΙ πλέον δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με 30 φοιτητές για πρακτική άσκηση σε είκοσι μόνο υπολογιστές, με εισηγήσεις πρακτικών ασκήσεων σε αμφιθέατρα όπου ο φοιτητής δεν βλέπει τον πίνακα, με εξετάσεις μαθημάτων όπου οι φοιτητές κυριολεκτικά είναι ο ένας δίπλα στο άλλον και ο καθηγητής έχει να διορθώσει 800 και πλέον γραπτά κατά μάθημα.   
Ενώ έχει εφαρμοστεί ο Νόμος 4009/2011 οι προκηρύξεις για τις θέσεις των εκτάκτων συνεχίζουν και γίνονται  με τον Ν.2916/2001.
Με τον νόμο 4115/2013 άρθρο 16 μπαίνει μια νέα κατηγορία ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι. «Στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.».
Δηλαδή στα Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα προσλαμβάνουμε εντεταλμένους διδασκαλίας αλλά Πανεπιστημιακούς υποτρόφους οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία για να έχουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο  και μάλιστα σε εργαστηριακά μαθήματα όπου απαιτείται βαθιά επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τον Ν. 2916/2001.
Επιχειρείται από τις διοικήσεις των ΤΕΙ μια καταστρατήγηση της νομοθεσίας, παρακάμπτοντας την διαδικασία της πρόσληψης των εντεταλμένων διδασκαλίας, του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού και αντικατάστασης των με πανεπιστημιακούς υποτρόφους. Ο νόμος 4009/2011 ρητά ορίζει ότι όταν δεν υπάρχουν μόνιμα μέλη ΔΕΠ, προσλαμβάνονται εντεταλμένοι διδασκαλίας σύμφωνα με άρθρο 16 παράγραφος 4 μετά από προκήρυξη θέσεων και στην συνέχεια αξιολόγηση και κατάταξης σύμφωνα με τα προσόντα τους.  Δύναται το τμήμα που έχει ίδιους πόρους να προσλαμβάνει πανεπιστημιακούς υποτρόφους άρθρο 29 παραγρ. 6. Ν 4009/2011, που φυσικά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους εντεταλμένους διδασκαλίας, μπορούν όμως να προσληφθούν για τη διεξαγωγή ειδικού διδακτικού έργου, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως και φυσικά σε πολύ μικρό ποσοστό. Πέντε χρόνια μετά τον Ν. 4009/2011 δεν έχει στελεχωθεί ο Νέος Ειδικός κλάδος Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ενω θα έπρεπε  να προκηρύσσονται θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τα εργαστηριακά μαθήματα (παραγρ. 2 άρθρο 29 του Ν. 4009/2011) και όχι  με το  άρθρο 29 παραγρ. 6 (Πανεπιστημιακοί υπότροφοι).
Ζητάμε:
      Aναγνώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των εκτάκτων Εκπαιδευτικών στα ΤΕΙ για τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
      Να υπάρξει άμεσα επαρκής χρηματοδότηση των ΤΕΙ, για να ανταπεξέλθουν  στις άμεσες ανάγκες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε  έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (εντεταλμένοι διδασκαλίας).
      Προκηρύξεις θέσεων και στελέχωση του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στα Τ.Ε.Ι.
       Η πρόσληψη των Πανεπιστημιακών  υποτρόφων να γίνεται όταν το τμήμα έχει πραγματικά έσοδα από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα.
Θα θέλαμε μια συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για όσα παραπάνω παραθέτουμε και για τα πραγματικά θέματα και προβλήματα της οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για να μην χαθεί ο Τεχνολογικός  προορισμός τους.
Για την Ομοσπονδία
Ο  Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
   Βάρδας Ιωάννης                                                                       Φετλής Αντώνης

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Αναβολή του 11 Συνεδρίου ΟΣΕΕΠ ΤΕΙ

Συνάδελφοι,

Κανένας σύλλογος δεν ανταποκρίθηκε για την αποστολή των δικαιολογητικών και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Συλλόγους η πρόταση τους ειναι  ότι δεν προλαβαίνουν για τις αρχαιρεσίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα λόγω Πάσχα,  αφού θα επιστρέψουμε μετα τις  13 Μαιου, οπότε  να γίνουν οι αρχαιρεσίες στο νέο Ακαδημαικό έτος 2013-2014.
Να έχουν γίνει οι Αρχαιρεσίες των Συλλόγων εντός του Οκτωβρίου 2013 και να προγραμματιστεί το Συνέδριο της Ομοσπονδίας τον Νοέμβριο 2013.


Για την Ομοσπονδία
Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
Βάρδας Ιωάννης                             Φετλής Αντώνης
Τηλ. 6944 294218

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΟΣΕΕΠ-ΤΕΙ), με αφορμή την δημοσιοποίηση του σχεδίου «Αθηνά», τονίζει στην κοινή γνώμη, τα εξής:
Το σχέδιο «Αθηνά» προβλέπει 100 μεταφορές, καταργήσεις και μεταλλάξεις τμημάτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δεν αποτελούν προτάσεις  που προήλθαν μέσα από διάλογο, ούτε το σχέδιο αποτελεί συγκεκριμένη μελέτη αναδιάταξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για σύλληψη παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας , που στερείται οποιασδήποτε  ακαδημαϊκής λογικής, προήλθε από πολιτικές παρεμβάσεις  με αποτέλεσμα την συρρίκνωση , την υποβάθμιση των ιδρυμάτων και βλέπουμε πάλι τα αποτελέσματα όταν η πολιτική υπερνικά την επιστήμη και την κοινή λογική.
Οι καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μετακινήσεις τμημάτων, επιβάλλονται χωρίς καμία τεκμηρίωση βιωσιμότητας  και ενώ αποδυναμώνονται κεντρικά Ιδρύματα με τεράστια υλικοτεχνική υποδομή, ενισχύονται Ιδρύματα χωρίς καμία υποδομή και χωρίς δυνατότητα υποστήριξης των αναγκών που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες μεταβολές.
Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται απορροφήσεις τμημάτων από άλλα, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Οι ως άνω αλλαγές, για να πραγματοποιηθούν απαιτούν μια ευρείας κλίμακας φοιτητικής μετανάστευσης, με τεράστια οικονομική επιβάρυνση στο νοικοκυριό που θα την υποστεί. Αυτό έχει σαν συνέπεια για έναν μεγάλο αριθμό φοιτητών να οδηγηθεί στην εγκατάλειψη των σπουδών.
Σε περιόδους κρίσης πρέπει να γίνονται ακριβώς τα αντίθετα βήματα, δηλαδή να προάγεται η εκπαίδευση με την κατάλληλη επάνδρωση μελών ΔΕΠ και κατάλληλη επιχορήγηση για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση πιο δυνατοί με επιστήμονες  υψηλού κύρους.
Λέμε «ΟΧΙ» στο σχέδιο Αθηνά γιατί το απαιτούν τα παιδιά μας.
Συμμετέχουμε στην 24 – ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 20/2/2013 μαζί με τους εργαζόμενους. 

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Συμμετέχουμε στην 48ωρη απεργία της

Συμμετέχουμε στην 48ωρη απεργία της ΓΣΕΕ
 
48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ 6 και 7/11

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ σε έκτακτη συνεδρίασή της, αξιολογώντας τις εξελίξεις και τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και τα νέα βάρβαρα αντεργατικά, αντικοινωνικά και αναποτελεσματικά μέτρα που προωθούνται για ψήφιση στη Βουλή, αποφάσισε τη συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα ως εξής:

1. 48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ 6 και 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012.

2. Απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων την Τρίτη 6/11 και ώρα 11:00 στο Πεδίο του ¶ρεως.

3. Απεργιακό συλλαλητήριο των συνδικάτων την Τετάρτη 7/11 και ώρα 17:00 στο Σύνταγμα.

Κεντρικό αίτημα και απαίτηση των συνδικάτων είναι η ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ των απαράδεκτων, εξοντωτικών και εκβιαστικών μέτρων που επιβάλλουν οι Τροϊκανοί και αποδέχεται η κυβέρνηση.

Μέτρα που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και γενικά τους απλούς πολίτες της χώρας, «μονιμοποιούν» τη λιτότητα, τη φοροαφαίμαξη πολιτικές που εκποιούν – ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία και τις επιχειρήσεις του δημοσίου. Μέτρα και πολιτικές που εκτινάσσουν την ΑΝΕΡΓΙΑ και την ΥΦΕΣΗ χωρίς να εξασφαλίζουν τη σωτηρία της οικονομίας και της χώρας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε:
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΜΜΟΝΕΣ.
ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Απεργία 18-10-2012

Συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική απεργία της ΓΣΕΕ την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Ευχές


Χρόνια Πολλά & Καλό Πάσχα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Απόφαση Aρείου Πάγου

Απόφαση του Αρείου Πάγου υπερ των Εκτάκτων που παραπέμπει την υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές।
Η απόφαση εδώ